Divan Başkanımız Ali Sürmen’den Olağan Genel Kurul ile ilgili açıklama:
3.11.2018 12:58
Bu Haberi Paylaş :

“Seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerimizin mağduriyet yaşamamaları için yeni tüzüğümüzün ilgili maddelerini okumaları gerekiyor.”

Divan Başkanımız Ali Sürmen, Trabzonspor Kulübü Derneği’nin 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde çoğunluk aranan, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılacak Olağan Genel Kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürmen, Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerimizin mağduriyet yaşamamaları için yenilenen tüzüğümüzün 19/c, 39, 40/p,r, 41,69 ve 70. maddelerini dikkatle okumaları gerektiğinin altını çizdi. “Olağan Genel Kurul’da yapılacak seçimde Trabzonsporumuzun yeni yönetim kurulu üç yıllığına belirlenecektir” diyen Sürmen, “Bu dönemde gerek mevcut yönetimin gerekse aday olmayı düşünen arkadaşlarımızın camiaya zarar verecek söylemlerden uzak durması kadar basınımızın da gerçeklerle bağdaşmayan haberleri yapmaması, sürecin sağlığı yönünden önem arz etmektedir” diye konuştu.

Yeni tüzüğümüzün ilgili maddeleri şu şekildedir:

MADDE 19/c - Aidatını süresi içerisinde yatırmayan asıl üye Genel Kurul toplantılarına katılamaz, kulübün yetkili organ/kurullarını seçme ve bunlara seçilme hakkını kullanamaz.

MADDE 39 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un asıl üyeleri arasından, gizli oyla ve üç yıllık süre için seçtiği bir başkan, on dört asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Derneğin en az 5 asıl Yönetim Kurulu üyesinde, Dernekte en az 5 yıl asıl üyelik, süresine bakılmaksızın Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olma şartı aranır. Genel Kurul Divanı’nın mazbatasını vermesi ya da imzalı Genel Kurul tutanağının teslimi ile toplanarak görev bölümünü yapar.

MADDE 40/p - Bağlı şirket ve kuruluşların yönetimlerini, idari, mali, teknik ve hukuki alanda en az 5 yıl hizmeti bulunan ve en az on yıl Dernek asıl üyeliği yapmış, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan yönetici veya üyeler arasından atamak.

MADDE 40/r - Bağlı şirket ve kuruluşlara atanan yöneticilerden, derneğin tüzüğüne aykırı olarak ve özellikle dernek Genel Kurulu’ndan yetki almadan, eski borçların ödenmesi hususu hariç olmak üzere, şirketin bütçesinin %10’unu aşan harcamalar yapmayacağını ve aksi halde mal varlığı ile şahsen sorumlu olacağını kabul ettiğine dair, Divan Başkanlık Kurulunca hazırlanmış taahhütname almak.

MADDE 41- A Adaylık, Seçilme ve Asli Görevler

a Yönetim Kurulu Başkanı: Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin en az 200’ünün ıslak imzası ile adaylığa teklif ettiği, bir hüküm nedeniyle “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” cezası almamış, başka nedenle medeni haklarını kullanmaktan geçici veya devamlı olarak men edilmemiş ve disiplin cezası almamış üyeler arasından seçilir.

Üyeler, aynı seçim için birden fazla adayı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teklif edemez.

Başkan;

1 Derneğin manevi ve tüzel kişiliğini kamu kurumları, resmi, özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder ve ilişkileri düzenler.

2 Derneğin faaliyetlerini kanunlar ve tüzük çerçevesinde yürütür.

3 Derneğin organları ve organ üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.

4 Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

5 Derneği hukuken sorumlu ve yükümlü kılan sözleşmeleri, Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak tek başına, bunlardan mali edim içerenleri öncelikle Genel Sayman ya da diğeri Yönetim Kurulu’nun bir üyesi ya da Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilmiş bir dernek çalışanı olmak üzere en az iki kişi ile birlikte yapar ve imzalar.

6 İmza yetkisini, kapsamı ve süresini belirleyerek asli görevlilerden birine devredebilir.

7 Başkan; gerekli gördüğü hallerde yetkili organ ve/veya organlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulan çalışma grup ve kurullarını o organ ya da kurula dair usulüne uygun bildirimde bulunmak suretiyle toplantıya çağırabilir.

b Asbaşkan: Derneğin, süresine bakılmaksızın Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış üyeler arasından seçilir. Başkandan sonra en yetkili Yönetim Kurulu üyesidir. Başkanın yetkilerini diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kullanabilir. Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder.

c Başkan Yardımcısı: Görev alanını ve dörtten fazla olmamak üzere sayısını Yönetim Kurulu tespit eder. Başkan ve Asbaşkana yardımcı olur.

d Genel Sekreter: Derneğin, süresine bakılmaksızın Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış üyeleri arasından seçilir. Dernek sekretaryasının, koordinasyonunun sağlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Bu görevini ilgili birim yetkilileri vasıtasıyla yürütür. Karar defterini bizzat tutar veya tutturur ve muhafaza eder. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

e Genel Sayman: Derneğin, süresine bakılmaksızın Yönetim Kurulu asıl üyeliğini yapmış ve mali konularda uzmanlaşmış üyeler arasından seçilir. Derneğin, tüm gelir ve giderlerinin belgelenmesi, ilgili defterlere geçirilmesi, ilgili bütçe yılı bilançosunun ve gelecek yılın tahmini bütçesinin hazırlanması, kulübün taşınır değerlerinin kasa veya bankalarda muhafaza edilmesi ile görevlidir. Bu görevini, ilgili birimdeki görevliler vasıtası ile yürütür. Görevinden ötürü Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

B İsteğe Bağlı Görevler: Yönetim Kurulu, dernek hizmetlerinin; sağlıklı, zamanında ve verimli yürütülmesini temin etmek üzere gerekli gördüğü görevleri ihdas eder. Bu görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukları belirleyip Yönetim Kurulu’nun asıl üyelerine tevdi edebilir.

C Bağlı Şirket Görevleri: Derneğe bağlı şirket ve kuruluşların yönetimlerine Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu dışından atanan kişiler, görevlerini iş bu tüzükte üyeler ve yöneticiler için düzenlenmiş hükümlere göre ve aynı sorumlulukta yapar. Ayrıca bağlı şirket ve Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, tüzük maddelerine uyacaklarına aksi halde şahsen sorumlu olacaklarına dair Divan Başkanlık Kurulunca hazırlanmış taahhütnameyi imzalamadıkça göreve başlayamaz. Dernek Tüzüğü gereğince üyeliği sona eren, çıkan, çıkarılan, dernekteki görevinden ayrılan, disiplin kurulu veya bir hüküm nedeniyle “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” cezası almış, başka nedenle medeni haklarını kullanmaktan geçici veya devamlı olarak men edilmiş kişilerin bağlı şirket ya da kuruluş yöneticiliği, görev süresi sonu beklenmeksizin kendiliğinden sona erer.

MADDE 69 - ADAYLIK BAŞVURUSU

İstişare Kurulu hariç organ veya kurullara seçilebilmek için adaylık başvurusu yapılması şarttır.

Adaylık başvuruları Divan Başkanlık Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Aday olunan organ veya kurul için tüzükçe belirlenmiş bir nitelik ya da koşul aranıyorsa aday bu niteliği taşıdığına ya da koşulu yerine getirdiğine dair geçerli belgeleri de ibraz eder. Ayrıca adaylık başvurusunda bulunan Başkan ve Yönetim Kurulu adayları, tüzük maddelerine uyacaklarına aksi halde şahsen sorumlu olacaklarına dair Divan Başkanlık Kurulunca hazırlanmış taahhütnameyi imzalamak zorundadır. Taahhütnameyi imzalamayan adayların başvurusu kabul edilmez. Adaylık başvuruları, ad, soyadı, üye numarası, telefon numarası, elektronik posta adresi ve aday olunan organ veya kurul belirtilmek suretiyle aday listesi düzenlenerek yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliğine bireysel olarak başvurulabilir. Başkan adayı bulunmayan Yönetim Kurulu Aday Listeleri işleme konulmaz.

Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olanlar, asıl ve yedek aday listelerini ibraz etmek zorundadır.

Başkanlık için, çoğunluk aranan birinci toplantı günü öncesi en geç saat 18.00’a kadar başvuruda bulunulabilir. Başkan adaylarının Yönetim Kurulu listelerinde en az yedi asıl üyenin isimlerinin belirtilmesi zorunludur. İlk toplantının çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılamaması halinde, daha önce usulüne uygun adaylık başvurusunda bulunan başkan adayları en son ikinci toplantı gününden iki tam gün öncesine kadar listelerini son şekliyle Divan Başkanlık Kurulu’na teslim ederler.

Aday listelerinde ölüm, çekilme ve benzeri nedenlerle eksilme olması halinde, Divan Başkanlık Kurulu tarafından Başkan adaylarından, kongre gününden önce bu eksikliği gidermesi istenir. İlk toplantının çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılamaması halinde, daha önce adaylık başvurusunda bulunmamış olsa bile yukarıda yazılı koşulları yerine getirmek kaydıyla ikinci toplantı gününden iki tam gün öncesine kadar yönetim kurulu adaylığı için başvuruda bulunulabilir. Kesinleşen listeler, Divan Başkanlık Kurulu tarafından ya da Başkan adayı veya adayları tarafından açıklanır.

MADDE 70 - Divan Başkanlık Kurulu, adaylık başvurularını, ilgili organ için tüzükçe kabul edilen nitelik ve seçilme yeterliği yönünden Sicil Kurulu tarafından hazırlanan listelere dayanarak inceleyip gecikmeksizin başvuru sahibine bilgi verir. Aday, ilgili organ için seçilme yeterliğine sahip ise alındı belgesi verilir, değilse; gerekçeli olarak yazılan başvurunun reddi kararı başvuru sahibi ve Genel Kurul Divanına verilir.

BENZER HABERLER
Başsağlığı
Başsağlığı...
25.4.2019 23:57
...
haber detay
Pereira'ya evinde ziyaret
Pereira'ya evinde ziyaret...
25.4.2019 19:37
Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin, eşi Aysun Şahin ile birlikte bir süre önce baba olan Portekizli oyuncumuz...
haber detay
Fenerbahçe maçını Çakır yönetecek
Fenerbahçe maçını Çakır yönetecek...
25.4.2019 13:26
Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler açıklandı....
haber detay
Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız devam ediyor
Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız...
25.4.2019 12:58
Takımımız ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı...
haber detay
Yönetim Kurulumuzdan Tekataş’a ziyaret
Yönetim Kurulumuzdan Tekataş’a...
25.4.2019 11:48
Başkan Yardımcımız ve Genel Saymanımız Emin Kahraman ile Yönetim Kurulu Üyemiz Zafer Göktaş, TİSKİ Genel...
haber detay
Kurucularımızdan Sabit Sabır son yolculuğuna uğurlandı
Kurucularımızdan Sabit Sabır son...
24.4.2019 18:33
Kulübümüzün kurucu üyelerinden Sabit Sabır, bugün son yolculuğuna uğurlandı....
haber detay
U15 takımımız, 3. Uluslararası Gençlik Turnuvası'nda finalde
U15 takımımız, 3. Uluslararası...
24.4.2019 14:31
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası...
haber detay
Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız devam ediyor
Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız...
24.4.2019 13:34
Takımımız ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı...
haber detay
SPONSORLAR
İstinye Üniversitesi
qnb
Ülker Krispi Aktif Bank Intercity Nike 61Cell Turkish Airlines
Tween TED Trabzon Koleji Doğuş Otomotiv Lukoil papara
dedeman trabzon Ali Osman Ulusoy Anadolu Sigorta Sürat Kargo Hardline Nutrition
Trabzonspor E-Bülten
Takımımızdan en son haber, duyuru ve bilgilerden haberdar olmak için sen de kaydol!

Sosyal Medya

© 2016 Trabzonspor Kulübü Resmi Web Sitesi

www.trabzonspor.org.tr web sitesinde bulunan yazılı ve görsel içerik izinsiz
başka bir yayın organında yayınlanamaz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ