TRABZONSPOR CCTV Sistemleri Aydınlatma Metni

TRABZONSPOR Tesisleri İçerisinde Yer Alan Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Trabzonspor Kulübü Derneği (“Trabzonspor”) tarafından Trabzonspor tesislerinde yer alan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Trabzonspor Kulübü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor Kulübü İdari Yönetim Binası, 1461 Trabzon Mustafa Gedik Tesisleri, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri, Trabzonspor Akyazı Medical Park Stadyumu, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi ve Trabzonspor Kulübü İstanbul Yönetim Ofisini kapsayacak şekilde Trabzonspor yönetiminde olan tüm tesislerde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı alınmaktadır. Güvenlik kameraları aracılığı ile topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek ve bina güvenliğini sağlamak amaçları ile işlemekteyiz.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak kapalı devre kameralar vasıtasıyla otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizi sadece belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekte ve aktarabilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, tarafımıza bu alanda hizmet veren hizmet sağlayıcılarımıza; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabiliriz.

4. Veri Sahiplerinin KVKK Kapsamında Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

Trabzonspor bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfentıklayınız.

5. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Trabzonspor Kulübü Derneği tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: Trabzonspor Kulübü Derneği

Adres: Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri A. Suat Özyazıcı Cad. Havalimanı Altı TRABZON

Tel: 0462-325 09 67 (pbx)

Faks: 0462-325 55 15- 0462-325 61 35

KEP Adresi:trabzonsporkulubudernegi@hs03.kep.tr

Trabzonspor E-Bülten
Takımımızdan en son haber, duyuru ve bilgilerden haberdar olmak için sen de kaydol!

Sosyal Medya’da Bizi Takip Edin!

© 2016-2024 Trabzonspor Kulübü Resmi Web Sitesi

www.trabzonspor.org.tr web sitesinde bulunan yazılı ve görsel
içerik izinsiz başka bir yayın organında yayınlanamaz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ